งานกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2566

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสวัสดิการเพิ่มเติมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อช่วยลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมี รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดี เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและกล่าวคำอวยพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของคณะฯ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2566

ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
1. อ.ดร.น.สพ.กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่ สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
2. ดร.คุณาภรณ์ หอมยก สังกัด ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
3. น.ส.วิภาภรณ์ แก้วเมืองกลาง สังกัด ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
4. น.ส.อุทุมพร รอดประชา สังกัด โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเล่นเกมและจับฉลากแจกของรางวัลแก่บุคลากร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปีที่ผ่านมา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขออำนวยพรให้บุคลากรทุกท่าน ตลอดจนครอบครัวและญาติพี่น้องของท่านมีความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดโรคปลอดภัยในทุกวัน สุขสมหวังดั่งใจตลอดปี 2566 ที่กำลังจะมาถึงนี้

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved