วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020)

วันที่ 28 กันยายน 2563 รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีฯ และ อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีการป้องกันตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง “เลี้ยง รัก รับผิดชอบ”

ในการนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเป็นหนึ่งในองค์กรภาคีเครือข่ายหลัก ที่ร่วมรณรงค์ให้สังคมเกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้รับมอบธงวันป้องกันโรคพิษสุนัขโลก อันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความพร้อมของคณะฯ ในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขโลก ปี พ.ศ.2564 อีกด้วย

ภายในงาน รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีฯ และ ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข และนายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “Rabies, Immunity and Practices” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากอีกหลากหลายสถาบัน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า โดยคณาจารย์ของคณะฯ ได้แก่ ผศ.ดร.สพ.ญ.ศรินทร์ สุวรรณภักดี หัวน้าศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ และ รศ.ดร.น.สพ.อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข ร่วมนำเสนอผลงานในช่วงบ่าย

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved