ฝึกอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 2"

     เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ และศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 2" ณ ห้องปานเทพรัตนากร ชั้น 5 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรภายในคณะสัตวแพทย์ฯ และบุคลากรจากองค์กรภายนอก อาทิ เช่น บริษัท สหฟาร์ม ลพบุรี จำกัด บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เฮอริเทจ แลบบอราทอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สถานเสาวภา สภากาชาดไทย บริษัท ไทยนาโอกะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด และ ศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937


© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved