SDGs
Goals 15

Life On Land

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 15 - การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นความเสื่อมโทรมของที่ดินแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และการสูญเสียที่ดินทำกิน 30 – 35 ครั้ง ภัยแล้งและการแปรสภาพเป็นทะเลทรายก็ยังคงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี รวมจำนวนการสูญเสียถึง 12 ล้านเฮกเตอร์ และส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ยากจนทั่วโลก จาก 8,300 สายพันธุ์สัตว์ที่เป็นที่รู้จัก มีจำนวน 8% ที่กำลังจะสูญพันธุ์และอีก 22% มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก อาทิ ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่กึ่งแห้งแล้ง และภูเขา ภายในปี 2563 การส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและแก้ไขการตัดไม้ทำลายป่าก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ควรต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะลดการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันของเรา

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการโครงการศูนย์แรกรับ ฟื้นฟู และกักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถิ่น
ที่มาและความสำคัญเพื่อดำเนินการสนองต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าของชาติ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กักกันและดูแลสัตว์ป่าของกลาง
ที่ได้จากการจับกุมผู้ต้องหาลักลอบจับและค้าสัตว์ป่า และสัตว์ป่าที่ต้องการฟื้นฟูอันเนื่องมาจากการได้รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือประสบอุบัติเหตุ ก่อนที่จะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อให้มีอัตรา
การรอดชีวิตมากที่สุด มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุด และส่งผลกระทบกับระบบนิเวศน์ปลายทางที่จะนำ
ไปปล่อยน้อยที่สุด ตลอดจนลดโอกาสการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนที่มาจากต่างถิ่น
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ2552 - 2567
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
วัตถุประสงค์1.เพื่อเป็นจุดแรกในการยับยั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่
2.เพื่อเป็นศูนย์กลางแรกรับสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ป่าต่างถิ่น
3.มีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและตัดสินใจ
4.เป็นหน่วยงานกลางที่มีความพร้อมในการกักกันโรคจากสัตว์ป่าต่างถิ่น
5.จัดให้มีการศึกษาวิจัยด้านสัตววิทยา ชีววิทยาสัตว์ป่า
6.เป็นสถานีฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทำงานกับสัตว์ป่าในด้านต่างๆ
รูปแบบการดำาเนินกิจกรรม/โครงการ1.การปฐมพยาบาลในพื้นที่จับกุมหรือพื้นที่ประสบเหตุ
2.การกู้ชีวิต รักษาพยาบาล ฟื้นฟูในพื้นที่แรกพบสัตว์
3.การขนย้ายขนส่งสัตว์
4.การเตรียมการกักโรค
5.การกักโรค
6.การวินิจฉัยโรคและสภาพการเจ็บป่วย
7.การรักษาพยาบาลและอนุบาลสัตว์
8.กิจกรรมสนับสนุนธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่า
9.การให้การศึกษาฝึกอบรม
10.การตรวจซากและการกำจัดซากสัตว์
11.การออกรักษา ฟื้นฟูสัตว์ที่ไม่สามารถนำเข้ามาที่ศูนย์ได้
12.การออกแบบการปล่อยสัตว์ป่ากลับสู่ธรรมชาติ
13.การจัดการเอกสารและเก็บข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม-
จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม-
ผลลัพธ์ที่นาไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม1.เป็นศูนย์กลางระดับประเทศในการแรกรับฟื้นฟู และส่งต่อสัตว์ป่าของกลาง
2.สามารถช่วยชีวิตสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ป่าที่ต้องการฟื้นฟู
3.ดูแลสัตว์ป่าของกลางที่เจ็บป่วยให้มีสวัสดิภาพเพื่อแสดงมาตรฐานการจัดการสัตว์ป่า
4.สร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยในศาสตร์ของ การจัดการสัตว์ป่าในที่เลี้ยง การรักษาพยาบาลสัตว์ป่า
การอนุบาลลูกสัตว์ป่า การชันสูตรโรคสัตว์ป่าและการป้องกันโรค
5.มีการเผยแพร่ข้อมูลถ่ายทอดองค์ความรู้
รูปภาพประกอบ-
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ-
ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

©2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved