Goal 1 No Poverty
Goal 2 Zero Hunger
Goal 3 Good Health And Well-Being
Goal 4 Quality Education
Goal 5 Gender Equality
Goal 6 Clean Water and Sanitation
Goal 7 Affordable and Clean Energy
Goal 8 Decent work and Economic Growth
Goal 9 Industry, Innovation and Infrastructure
Goal 10 Reduced Inequalities
Goal 11 Suatainable Cities and Communities
Goal 12 Responsible Consumption and Production
Goal 13 Climate Action
Goal 14 Life Below Water
Goal 15 Life On Land
Goal 16 Peace, Justice and Strong Institutions
Goal 17 Partnerships For The Goals
Goals 15

Life On Land

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 15 - การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นความเสื่อมโทรมของที่ดินแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และการสูญเสียที่ดินทำกิน 30 – 35 ครั้ง ภัยแล้งและการแปรสภาพเป็นทะเลทรายก็ยังคงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี รวมจำนวนการสูญเสียถึง 12 ล้านเฮกเตอร์ และส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ยากจนทั่วโลก จาก 8,300 สายพันธุ์สัตว์ที่เป็นที่รู้จัก มีจำนวน 8% ที่กำลังจะสูญพันธุ์และอีก 22% มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก อาทิ ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่กึ่งแห้งแล้ง และภูเขา ภายในปี 2563 การส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและแก้ไขการตัดไม้ทำลายป่าก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ควรต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะลดการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันของเรา

Research/ Observation/ Academic Outcomes

- ยังไม่มีรายการอัพเดทในขณะนี้

Activity / Lecture

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการโครงการศูนย์แรกรับ ฟื้นฟู และกักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถิ่น
ที่มาและความสำคัญเพื่อดำเนินการสนองต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าของชาติ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กักกันและดูแลสัตว์ป่าของกลาง
ที่ได้จากการจับกุมผู้ต้องหาลักลอบจับและค้าสัตว์ป่า และสัตว์ป่าที่ต้องการฟื้นฟูอันเนื่องมาจากการได้รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือประสบอุบัติเหตุ ก่อนที่จะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อให้มีอัตรา
การรอดชีวิตมากที่สุด มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุด และส่งผลกระทบกับระบบนิเวศน์ปลายทางที่จะนำ
ไปปล่อยน้อยที่สุด ตลอดจนลดโอกาสการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนที่มาจากต่างถิ่น
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ2552 - 2567
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสียคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
วัตถุประสงค์1.เพื่อเป็นจุดแรกในการยับยั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่
2.เพื่อเป็นศูนย์กลางแรกรับสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ป่าต่างถิ่น
3.มีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและตัดสินใจ
4.เป็นหน่วยงานกลางที่มีความพร้อมในการกักกันโรคจากสัตว์ป่าต่างถิ่น
5.จัดให้มีการศึกษาวิจัยด้านสัตววิทยา ชีววิทยาสัตว์ป่า
6.เป็นสถานีฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทำงานกับสัตว์ป่าในด้านต่างๆ
รูปแบบการดำาเนินกิจกรรม/โครงการ1.การปฐมพยาบาลในพื้นที่จับกุมหรือพื้นที่ประสบเหตุ
2.การกู้ชีวิต รักษาพยาบาล ฟื้นฟูในพื้นที่แรกพบสัตว์
3.การขนย้ายขนส่งสัตว์
4.การเตรียมการกักโรค
5.การกักโรค
6.การวินิจฉัยโรคและสภาพการเจ็บป่วย
7.การรักษาพยาบาลและอนุบาลสัตว์
8.กิจกรรมสนับสนุนธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่า
9.การให้การศึกษาฝึกอบรม
10.การตรวจซากและการกำจัดซากสัตว์
11.การออกรักษา ฟื้นฟูสัตว์ที่ไม่สามารถนำเข้ามาที่ศูนย์ได้
12.การออกแบบการปล่อยสัตว์ป่ากลับสู่ธรรมชาติ
13.การจัดการเอกสารและเก็บข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม-
จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม-
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม1.เป็นศูนย์กลางระดับประเทศในการแรกรับฟื้นฟู และส่งต่อสัตว์ป่าของกลาง
2.สามารถช่วยชีวิตสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ป่าที่ต้องการฟื้นฟู
3.ดูแลสัตว์ป่าของกลางที่เจ็บป่วยให้มีสวัสดิภาพเพื่อแสดงมาตรฐานการจัดการสัตว์ป่า
4.สร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยในศาสตร์ของ การจัดการสัตว์ป่าในที่เลี้ยง การรักษาพยาบาลสัตว์ป่า
การอนุบาลลูกสัตว์ป่า การชันสูตรโรคสัตว์ป่าและการป้องกันโรค
5.มีการเผยแพร่ข้อมูลถ่ายทอดองค์ความรู้
รูปภาพประกอบ-
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ-

Conference / Meeting

- ยังไม่มีรายการอัพเดทในขณะนี้

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937
E-mail : vswww@mahidol.ac.th                                      

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved