SDGs
Goals 4

Quality Education

รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

เป้าหมายที่ 4 - การศึกษาที่เท่าเทียม

ตั้งแต่ปี 2543 มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายเรื่องของผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา อัตราการลงทะเบียนเรียนรวมในประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 91 ในปี 2558 และจำนวนของเด็กทั่วโลกที่ไม่ได้รับการศึกษาลดลงได้เกือบครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ อัตราผู้ที่มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ยังเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และเด็กผู้หญิงได้ไปโรงเรียนมากขึ้นกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความสำเร็จอันยอดเยี่ยม

การประสบความสำเร็จครอบคลุมถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งตอกย้ำความเชื่อที่พิสูจน์แล้วว่าการศึกษาเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้ทำให้แน่ใจว่าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทุกคนจะได้รับสำเร็จศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพในราคาที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน และขจัดความไม่เสมอภาคทางเพศและความเหลื่อมล้ำ ด้วยความมุ่งหมายที่จะประสบผลสำเร็จในการเข้าถึงหลักสากลเพื่อการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ

งานวิจัย

1

วิชา

0

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ การเลี้ยงสุนัขอย่างมีคุณภาพ
ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากการเลี้ยงสุนัขเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ทางภาควิชาฯ
จึงเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุนัขตามหลักวิชาการ
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 9 ก.พ. - 16 ก.พ. 62
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ ห้องประชุมปานเทพ รัตนากร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงของตัวเอง
รูปแบบการดำาเนินกิจกรรม/โครงการ จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ในเรื่องพฤติกรรมสุนัข ปัญหาและแนวทางแก้ไข
และความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับสุนัข
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม กลุ่มบุคคลที่เลี้ยงสัตว์ทั่วไป
จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 110 คน
ผลลัพธ์ที่นาไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม 1.ผู้เลี้ยงได้รับความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุนัข ปัญหาที่เกี่ยวข้องและแนวทางแก้ไขเบื้องต้น 2.ได้รับความรู้เกี่ยวกับโภชนศาสตร์ในสุนัข
รูปภาพประกอบ
SDGsImgGoals3
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการหมู่บ้านสุขภาพหนึ่งเดียว
ที่มาและความสาคัญ -
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 1 ต.ค. - 30 ก.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ โรงเรียนบ้านบ้องตี้บน , ศาลากลางบ้านบ้องตี้ หมู่ที่ 3 , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้องตี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ -
รูปแบบการดำาเนินกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมความรู้เรื่องสุขภาพ สาธิตและอบรมการทำน้ำหมักเพื่อทดแทน
การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ให้ความรู้เรื่องโรคเรบีส์ ทำหมันสุนัขและแมว
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม กลุ่มชาวบ้านและชุมชนต่างๆ
จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน , 6 หน่วยงาน , 1 หมู่บ้าน
ผลลัพธ์ที่นาไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้อง , ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ
มีส่วนร่วมในการดำเนินการเรื่องหมู่บ้านสุขภาพหนึ่งเดียว
รูปภาพประกอบ
SDGsImgGoals3
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการหมู่บ้านสุขภาพหนึ่งเดียว
ที่มาและความสาคัญ -
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 1 ต.ค. - 30 ก.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ โรงเรียนบ้านบ้องตี้บน , ศาลากลางบ้านบ้องตี้ หมู่ที่ 3 , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้องตี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ -
รูปแบบการดำาเนินกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมความรู้เรื่องสุขภาพ สาธิตและอบรมการทำน้ำหมักเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ให้ความรู้เรื่องโรคเรบีส์ ทำหมันสุนัขและแมว
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม กลุ่มชาวบ้านและชุมชนต่างๆ
จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน , 6 หน่วยงาน , 1 หมู่บ้าน
ผลลัพธ์ที่นาไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้อง , ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆมีส่วนร่วมในการดำเนินการเรื่องหมู่บ้านสุขภาพหนึ่งเดียว
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบ
SDGsImgGoals4
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia nesciunt deserunt earum quidem omnis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam earum perferendis quidem asperiores neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore ea, eos, atque labore odit reiciendis sunt.

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

©2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved