Goal 1 No Poverty
Goal 2 Zero Hunger
Goal 3 Good Health And Well-Being
Goal 4 Quality Education
Goal 5 Gender Equality
Goal 6 Clean Water and Sanitation
Goal 7 Affordable and Clean Energy
Goal 8 Decent work and Economic Growth
Goal 9 Industry, Innovation and Infrastructure
Goal 10 Reduced Inequalities
Goal 11 Suatainable Cities and Communities
Goal 12 Responsible Consumption and Production
Goal 13 Climate Action
Goal 14 Life Below Water
Goal 15 Life On Land
Goal 16 Peace, Justice and Strong Institutions
Goal 17 Partnerships For The Goals
Goals 4

Quality Education

รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

เป้าหมายที่ 4 - การศึกษาที่เท่าเทียม

ตั้งแต่ปี 2543 มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายเรื่องของผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา อัตราการลงทะเบียนเรียนรวมในประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 91 ในปี 2558 และจำนวนของเด็กทั่วโลกที่ไม่ได้รับการศึกษาลดลงได้เกือบครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ อัตราผู้ที่มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ยังเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และเด็กผู้หญิงได้ไปโรงเรียนมากขึ้นกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความสำเร็จอันยอดเยี่ยม

การประสบความสำเร็จครอบคลุมถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งตอกย้ำความเชื่อที่พิสูจน์แล้วว่าการศึกษาเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้ทำให้แน่ใจว่าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทุกคนจะได้รับสำเร็จศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพในราคาที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน และขจัดความไม่เสมอภาคทางเพศและความเหลื่อมล้ำ ด้วยความมุ่งหมายที่จะประสบผลสำเร็จในการเข้าถึงหลักสากลเพื่อการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ

Research/ Observation/ Academic Outcomes

- ยังไม่มีรายการอัพเดทในขณะนี้

Activity / Lecture

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ การเลี้ยงสุนัขอย่างมีคุณภาพ
ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากการเลี้ยงสุนัขเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ทางภาควิชาฯ
จึงเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุนัขตามหลักวิชาการ
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 9 ก.พ. - 16 ก.พ. 62
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ ห้องประชุมปานเทพ รัตนากร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงของตัวเอง
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ในเรื่องพฤติกรรมสุนัข ปัญหาและแนวทางแก้ไข
และความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับสุนัข
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม กลุ่มบุคคลที่เลี้ยงสัตว์ทั่วไป
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 110 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม 1.ผู้เลี้ยงได้รับความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสุนัข ปัญหาที่เกี่ยวข้องและแนวทางแก้ไขเบื้องต้น
2.ได้รับความรู้เกี่ยวกับโภชนศาสตร์ในสุนัข
รูปภาพประกอบ
SDGsImgGoals4
SDGsImgGoals4
SDGsImgGoals4
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการหมู่บ้านสุขภาพหนึ่งเดียว
ที่มาและความสำคัญ -
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 1 ต.ค. - 30 ก.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ โรงเรียนบ้านบ้องตี้บน , ศาลากลางบ้านบ้องตี้ หมู่ที่ 3 , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้องตี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ -
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมความรู้เรื่องสุขภาพ สาธิตและอบรมการทำน้ำหมักเพื่อทดแทน
การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ให้ความรู้เรื่องโรคเรบีส์ ทำหมันสุนัขและแมว
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม กลุ่มชาวบ้านและชุมชนต่างๆ
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน , 6 หน่วยงาน , 1 หมู่บ้าน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้อง , ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ
มีส่วนร่วมในการดำเนินการเรื่องหมู่บ้านสุขภาพหนึ่งเดียว
รูปภาพประกอบ
SDGsImgGoals4
SDGsImgGoals4
SDGsImgGoals4
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการ Give a Talk
ที่มาและความสำคัญ สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งรวมของนักวิชาการที่มีหน้าที่หลักในการสอนหนังสือ
ทำวิจัย และบริการสังคม ดังนั้นการเพิ่มพูนความรู้ ให้กับตัวเองและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิซาการกับหน่วยงานต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง
คณะผู้จัดทำโครงการได้ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองนี้
และเล็งเห็นว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จในสายงาน
ของตนนั้นเป็นการเปิดกว้างทางวิชาการที่นอกจากจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ในการทำงานแล้ว ยังนำไปสู่การสร้างเครือข่ายงานวิจัย ต่อไปในอนาคตได้
โครงการนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้บุคคลากรและนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์
ม.มหิดลได้รับฟังการ บรรยาย และชักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์การทำงาน
ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้น โดยคาดหวังว่าช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับบุคคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่อไปในอนาคต
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ มกราคม - สิงหาคม 63
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการและผู้ที่สนใจงานวิซาการและงานวิจัย
2. เพื่อสร้างแรงบันตาลใจในการทำงานวิจัยและวิชาการแก่บุคลากรสายวิซาการผ่านประสบการณ์ของวิทยากร
3. สร้างเครือข่ายของคณะกับหน่วยงานภายนอกให้มีมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดความร่วมมือ
ทางวิชาการรูปแบบต่างๆ ร่วมกันในอนาคต
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายและตอบคำถามในหัวข้อทางวิชาการที่น่าสนใจ
ได้แก่ ทำวิจัยอย่างไรให้มีความสุข ทุกมุมมอง, Antimicrobial resistance(AMR) research in practice,
Microbiomes and Metagenomics
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 20 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกได้รับความรู้ เครือข่ายทางวิชาการ แรงบันดาลใจในการทำงาน
และสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานทางด้านการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบ
SDGsImgGoals4
SDGsImgGoals4
SDGsImgGoals4
SDGsImgGoals4
SDGsImgGoals4
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการ Give a Talk หัวข้อ Antimicrobial resistance(AMR) research in practice
ที่มาและความสำคัญ สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งรวมของนักวิชาการที่มีหน้าที่หลักในการสอนหนังสือ ทำวิจัย และบริการสังคม ดังนั้นการเพิ่มพูนความรู้
ให้กับตัวเองและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิซาการกับหน่วยงานต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง
คณะผู้จัดทำโครงการได้ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองนี้ และเล็งเห็นว่าการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จในสายงาน ของตนนั้นเป็นการเปิดกว้างทางวิชาการที่นอกจากจะสามารถ
สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานแล้ว ยังนำไปสู่การสร้างเครือข่ายงานวิจัย ต่อไปในอนาคตได้
โครงการนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้บุคคลากรและนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดลได้รับฟัง
การ บรรยาย และชักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์การทำงานของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้น โดยคาดหวังว่าช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับบุคคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่อไปในอนาคต
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 1 วัน
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการและผู้ที่สนใจงานวิซาการและงานวิจัย
2. เพื่อสร้างแรงบันตาลใจในการทำงานวิจัยและวิชาการแก่บุคลากรสายวิซาการผ่านประสบการณ์ของวิทยากร
3. สร้างเครือข่ายของคณะกับหน่วยงานภายนอกให้มีมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการรูปแบบต่างๆ ร่วมกันในอนาคต
รูปแบบการดำาเนินกิจกรรม/โครงการ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในหัวข้อทางวิชาการที่น่าสนใจ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 20 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกได้รับความรู้ เครือข่ายทางวิชาการ แรงบันดาลใจในการทำงาน
และสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานทางด้านการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบ
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการ Give a Talk
ที่มาและความสำคัญ สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งรวมของนักวิชาการที่มีหน้าที่หลักในการสอนหนังสือ ทำวิจัย และบริการสังคม ดังนั้นการเพิ่มพูนความรู้
ให้กับตัวเองและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิซาการกับหน่วยงานต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง
คณะผู้จัดทำโครงการได้ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองนี้ และเล็งเห็นว่าการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จในสายงาน ของตนนั้นเป็นการเปิดกว้างทางวิชาการที่นอกจากจะสามารถ
สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานแล้ว ยังนำไปสู่การสร้างเครือข่ายงานวิจัย ต่อไปในอนาคตได้
โครงการนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้บุคคลากรและนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดลได้รับฟัง
การ บรรยาย และชักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์การทำงานของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้น โดยคาดหวังว่าช่วยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับบุคคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่อไปในอนาคต
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ มกราคม - สิงหาคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการและผู้ที่สนใจงานวิซาการและงานวิจัย
2. เพื่อสร้างแรงบันตาลใจในการทำงานวิจัยและวิชาการแก่บุคลากรสายวิซาการผ่านประสบการณ์ของวิทยากร
3. สร้างเครือข่ายของคณะกับหน่วยงานภายนอกให้มีมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการรูปแบบต่างๆ ร่วมกันในอนาคต
รูปแบบการดำาเนินกิจกรรม/โครงการ เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายและตอบคำถามในหัวข้อทางวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่ ทำวิจัยอย่างไรให้มีความสุขทุกมุมมอง
Antimicrobial resistance(AMR) research in practice ,Microbiomes and Metagenomics
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 20 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกได้รับความรู้ เครือข่ายทางวิชาการ แรงบันดาลใจในการทำงาน
และสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานทางด้านการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติม
รูปภาพประกอบ
SDGsImgGoals4
SDGsImgGoals4
SDGsImgGoals4
SDGsImgGoals4
SDGsImgGoals4
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore ea, eos, atque labore odit reiciendis sunt.

Conference / Meeting

- ยังไม่มีรายการอัพเดทในขณะนี้

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved