Goal 1 No Poverty
Goal 2 Zero Hunger
Goal 3 Good Health And Well-Being
Goal 4 Quality Education
Goal 5 Gender Equality
Goal 6 Clean Water and Sanitation
Goal 7 Affordable and Clean Energy
Goal 8 Decent work and Economic Growth
Goal 9 Industry, Innovation and Infrastructure
Goal 10 Reduced Inequalities
Goal 11 Suatainable Cities and Communities
Goal 12 Responsible Consumption and Production
Goal 13 Climate Action
Goal 14 Life Below Water
Goal 15 Life On Land
Goal 16 Peace, Justice and Strong Institutions
Goal 17 Partnerships For The Goals
Goals 3

Good Health and Well-Being

รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ

เป้าหมายที่ 3 - มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

นับตั้งแต่การสร้างเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณค่าในหน้าประวัติศาสตร์ จากการลดการเสียชีวิตของเด็ก การปรับปรุงสุขภาพของมารดาและการต่อสู้กับเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ มาลาเรียและโรคอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2533 สามารถป้องกันการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลก โดยลดลงกว่า 50 % และการเสียชีวิตของมารดาก็สามารถลดลงได้ 45% ในทั่วโลก ภาวะการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ที่เกิดขึ้นใหม่ สามารถลดลงได้ 30% ในระหว่างปี 2543 ถึงปี 2556 และมากกว่า 6,200,000 ชีวิตได้รับป้องกันจากโรคมาลาเรีย

การเสียชีวิตเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการป้องกันและการรักษา การศึกษา แคมเปญการสร้างภูมิคุ้มกันของโรคและการดูแลสุขภาพเพศและระบบสืบพันธุ์ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความมุ่งมั่นที่จะยุติการระบาดของโรคเอดส์ วัณโรคมาลาเรียและโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี 2573 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและจัดให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนก็เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการนี้เช่นเดียวกับการเข้าถึงยาในราคาที่เหมาะสม

Research/ Observation/ Academic Outcomes

- ยังไม่มีรายการอัพเดทในขณะนี้

Activity / Lecture

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ กันภัยโรคพิษสุนัขบ้า มหาวิทยาลัยมหิดลและชุมชนโดยรอบ
ที่มาและความสำคัญ ชมรมกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า ได้เล็งเห็นความสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคเรบีส์
จึงได้จัดให้มีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์ ให้กับสัตว์เลี้ยงในชุมชนตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเพื่อหวังผล ให้ตำบลศาลายาปลอดจากโรคเรบีส์อย่างถาวรและยั่งยืน
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 20 ส.ค. - 5 ก.ย. 61
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ ชุมชนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการนำความรู้และทักษะความสามารถทางสัตวแพทย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์ให้กับสุนัขและแมวและมอบเหรียญห้อยคอแสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม อาจารย์และนักศึกษา
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 190 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม 1.นักศึกษาให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของโรคเรบีส์ในประเทศไทย
2.นักศึกษาได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งระหว่างนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
3.เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่ดีระหว่างคณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเทศบาลตำบลศาลายา
รูปภาพประกอบ
SDGsImgGoals3
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ค่ายสัตวแพทย์อาสา ครั้งที่ 15
ที่มาและความสำคัญ อาชีพเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ในแถบพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ส่วนมากไม่ได้รับความรู้อย่างทั่วถึง
จึงส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อสัตว์สู่คน
ปัญหาที่กล่าวมานั้นส่งผลต่อสุขภาพประชาชนและเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก
จึงมีความคิดริเริ่มจัดค่ายอาสาขึ้นก่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพสัตว์และเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 28 พ.ค. - 6 มิ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมสัตวแพทย์อาสา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการนำความรู้และทักษะความสามารถทางสัตวแพทย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 1.นักศึกษา 3 กลุ่มๆละ 8 คน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
2.นักศึกษา 3 กลุ่มๆละ 5 คน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว
3.นักศึกษาและอาจารย์จำนวน 10-12 คน ออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมวตัวผู้
4.นักศึกษาจำนวน 6-8 คน เดินทางศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่
5.นักศึกษาจำนวน 6-8 คน จัดกิจกรรมให้แก่เด็กๆ เพื่อให้ความรู้
6.นักศึกษาจำนวน 6-8 คน ทำความสะอาดบริเวณที่พักอาศัยและบริเวณโดยรอบ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 85 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปฏิบัติงานทางปศุสัคตว์และห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
รูปภาพประกอบ
SDGsImgGoals3
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการ การประชุมกรณีศึกษาเพื่อการดูแลสุขภาวะทางใจของนักศึกษา
โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มาและความสำคัญ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถือว่าเป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลายและย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
ซึ่งในช่วงวัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก
ดังนั้นนักศึกษาที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยนั้นควรได้รับ
การดูแลให้มีสุขภาพจิตที่ดี หรือมีสุขภาวะทางใจและนักศึกษาทุกคนที่มีปัญหาเกิดขึ้น
ต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดในแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละคน
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ ห้องสัมมนา 1 ห้องสมุดและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย งานบริหารการศึกษาและสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและวางแนวทางแก้ปัญหานั้นอย่างเหมาะสม
2.เพื่อดูแลนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้มีสุขภาพจิตที่ดี หรือมีสุขภาวะทางใจ
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 1.นำเสนอปัญหาที่พบของนักศึกษาแต่ละคน ระดมความคิดในการวิเคราะห์ วางแนวทางแก้ไข
2.ประเมินกรณีศึกษาที่ผ่านมา ว่าปัญหานั้นได้รับการวิเคราะห์ และแก้ไขอย่างถูกแนวทางหรือไม่
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม อาจารย์ บุคลากร พยาบาล
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 33
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นของนักศึกษา สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม
รูปภาพประกอบ -
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา และพัฒนาต้นแบบ
สาธิตการจัดการสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืน หรือ “บ้านรักหมาศาลายา”
ที่มาและความสำคัญ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่ประสบกับปัญหาสุนัขจรจัด จากยอดสำรวจเมื่อปี พ.ศ.2550
พบว่าพื้นที่ศาลายามีสุนัขจรจัดประมาณ 100 ตัว และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ได้มีนโยบายในการพัฒนาและฟื้นฟูระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สู่การเป็น
เมืองมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ เป็นชุมชนการศึกษาที่น่าอยู่ เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร
จึงกำหนดให้มีการควบคุมปริมาณสุนัขจรจัดควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ขอสุนัขเหล่านี้ให้ดีขึ้น
โดยได้จัดทำ “โครงการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และพัฒนาต้นแบบสาธิต
การจัดการสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืน” หรือ “บ้านรักหมาศาลายา”
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ ควบคุมปริมาณสุนัขจรจัดควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้น
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 1. ประชาสัมพันธ์การรับเลี้ยงสุนัขจากบ้านรักหมาศาลายาให้แก่บุคคลทั่วไป และให้ความรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลสุนัขเพื่อให้การรับเลี้ยงเป็นไปอย่างยั่งยืน ลดอัตราการนำสุนัขกลับมาคืนยังบ้านรักหมา
2. รับเข้าสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ตามคณะ/ สถาบันและพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาบัยเพื่อให้การดูแลสุขภาพ ให้การทำหมันสุนัขทุกตัว รวมทั้งจัดการรักษาโรคต่างๆ ที่พบ เช่น โรคเรื้อน โรคผิวหนัง ฯลฯ ฉีดยาป้องกันเห็บ หมัด และวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญ 5 โรค และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
3. ให้การดูแลทางด้านสวัสดิภาพของสัตว์ โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของสุนัขในบ้านรักหมา ผ่านกิจกรรมและ/หรือการจัดการต่างๆ ที่จะทำให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ร่วมมือกับนักศึกษา ชมรมสุนัขนิสัยดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาโครงการการปรับพฤติกรรมสุนัขในบ้านรักหมาศาลายา เพื่อให้มีลักษณะทางพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถถูกรับไปอุปการะเลี้ยงดูได้โดยมีปัญหาน้อยที่สุด
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม -
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม สามารถควบคุมประชากรสุนัขในมหาวิทยาลัย รวมถึงการควบคุมและป้องกันโรคพิษุสุนัขบ้า (โรคเรบีส์)
ซึ่งเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โครงการฯ ยังทำหน้าที่เป็น
แหล่งเรียนรู้ เป็นต้นแบบในการจัดการสุนัขในชุมชนและการจัดที่อยู่อาศัยที่เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์
ให้ผู้ที่สนใจมาดูงานหรือขอคำปรึกษา และเป็นสถานที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นการสร้างพันธกิจสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมได้อีกทางหนึ่ง
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน https://vs.mahidol.ac.th/th/salayadogshelter.html
รูปภาพประกอบ
SDGsImgGoals4
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กับเทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ที่มาและความสำคัญ เพื่อกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว โดยดำเนินโครงการ
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ด้วยการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม องค์กรต่างๆ
และอาสาสมัครร่วมดำเนินการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าโดยเน้นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ
สัตว์ด้อย โอกาส และสัตว์กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่มีประวัติการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ชุมชนตำบลไร่ขิง
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ การการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม  อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100-200 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม ลดการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าภายในพื้นที่ที่มีประวัติการเกิดโรค
รูปภาพประกอบ
SDGsImgGoals3
SDGsImgGoals3
SDGsImgGoals3
SDGsImgGoals3
SDGsImgGoals3
SDGsImgGoals3
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore ea, eos, atque labore odit reiciendis sunt.

Conference / Meeting

- ยังไม่มีรายการอัพเดทในขณะนี้

ที่อยู่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : 02-441-5242
โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร : 02-441-5245-6
โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน : 034-585-101-3
โทรสาร : 02-441-0937

© 2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved