SDGs
Goals 3

Good Health and Well-Being

รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ

เป้าหมายที่ 3 - มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

นับตั้งแต่การสร้างเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณค่าในหน้าประวัติศาสตร์ จากการลดการเสียชีวิตของเด็ก การปรับปรุงสุขภาพของมารดาและการต่อสู้กับเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ มาลาเรียและโรคอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2533 สามารถป้องกันการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลก โดยลดลงกว่า 50 % และการเสียชีวิตของมารดาก็สามารถลดลงได้ 45% ในทั่วโลก ภาวะการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ที่เกิดขึ้นใหม่ สามารถลดลงได้ 30% ในระหว่างปี 2543 ถึงปี 2556 และมากกว่า 6,200,000 ชีวิตได้รับป้องกันจากโรคมาลาเรีย

การเสียชีวิตเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการป้องกันและการรักษา การศึกษา แคมเปญการสร้างภูมิคุ้มกันของโรคและการดูแลสุขภาพเพศและระบบสืบพันธุ์ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความมุ่งมั่นที่จะยุติการระบาดของโรคเอดส์ วัณโรคมาลาเรียและโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี 2573 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและจัดให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนก็เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการนี้เช่นเดียวกับการเข้าถึงยาในราคาที่เหมาะสม

งานวิจัย

21

วิชา

11

หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ กันภัยโรคพิษสุนัขบ้า มหาวิทยาลัยมหิดลและชุมชนโดยรอบ
ที่มาและความสำคัญ ชมรมกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า ได้เล็งเห็นความสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคเรบีส์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์
ให้กับสัตว์เลี้ยงในชุมชนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเพื่อหวังผลให้ตำบลศาลายาปลอดจากโรคเรบีส์อย่างถาวรและยั่งยืน
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 20 ส.ค. - 5 ก.ย. 61
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ ชุมชนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการนำความรู้และทักษะความสามารถทางสัตวแพทย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
รูปแบบการดำาเนินกิจกรรม/โครงการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์ให้กับสุนัขและแมวและมอบเหรียญห้อยคอแสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม อาจารย์และนักศึกษา
จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 190 คน
ผลลัพธ์ที่นาไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม 1.นักศึกษาให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของโรคเรบีส์ในประเทศไทย
2.นักศึกษาได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งระหว่างนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
3.เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่ดีระหว่างคณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเทศบาลตำบลศาลายา
รูปภาพประกอบ
SDGsImgGoals3
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ค่ายสัตวแพทย์อาสา ครั้งที่ 15
ที่มาและความสำคัญ อาชีพเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในแถบพื้นที่ห่างไกล
ซึ่งเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ส่วนมากไม่ได้รับความรู้อย่างทั่วถึง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการ
จัดการการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อสัตว์สู่คน ปัญหาที่กล่าวมานั้นส่งผล
ต่อสุขภาพประชาชนและเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก จึงมีความคิดริเริ่มจัดค่ายอาสาขึ้น
ก่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพสัตว์และเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ 28 พ.ค. - 6 มิ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมสัตวแพทย์อาสา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการนำความรู้และทักษะความสามารถทางสัตวแพทย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
รูปแบบการดำาเนินกิจกรรม/โครงการ 1.นักศึกษา 3 กลุ่มๆละ 8 คน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
2.นักศึกษา 3 กลุ่มๆละ 5 คน ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว
3.นักศึกษาและอาจารย์จำนวน 10-12 คน ออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมวตัวผู้
4.นักศึกษาจำนวน 6-8 คน เดินทางศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่
5.นักศึกษาจำนวน 6-8 คน จัดกิจกรรมให้แก่เด็กๆ เพื่อให้ความรู้
6.นักศึกษาจำนวน 6-8 คน ทำความสะอาดบริเวณที่พักอาศัยและบริเวณโดยรอบ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า
จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 85 คน
ผลลัพธ์ที่นาไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปฏิบัติงานทางปศุสัคตว์และห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
รูปภาพประกอบ
SDGsImgGoals3
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -
หัวข้อ รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ โครงการ การประชุมกรณีศึกษาเพื่อการดูแลสุขภาวะทางใจของนักศึกษา
โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มาและความสำคัญ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถือว่าเป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลายและย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งในช่วงวัยดังกล่าวมรการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
โดยเฉพาะทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นนักศึกษาที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยนั้นควรได้รับ
การดูแลให้มีสุขภาพจิตที่ดี หรือมีสุขภาวะทางใจและนักศึกษาทุกคนที่มีปัญหาเกิดขึ้น ต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดในแนวทาง
ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละคน
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ ห้องสัมมนา 1 ห้องสมุดและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย งานบริหารการศึกษาและสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และวางแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นอย่างเหมาะสม
2.เพื่อดูแลนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้มีสุขภาพจิตที่ดี หรือมีสุขภาวะทางใจ
รูปแบบการดำาเนินกิจกรรม/โครงการ 1.นำเสนอปัญหาที่พบของนักศึกษาแต่ละคน ระดมความคิดในการวิเคราะห์ วางแนวทางแก้ไข
2.ประเมินกรณีศึกษาที่ผ่านมา ว่าปัญหานั้นได้รับการวิเคราะห์ และแก้ไขอย่างถูกแนวทางหรือไม่
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม อาจารย์ บุคลากร พยาบาล
จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11
ผลลัพธ์ที่นาไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นของนักศึกษา สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม
รูปภาพประกอบ -
SDG Goals ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia nesciunt deserunt earum quidem omnis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Laboriosam earum perferendis quidem asperiores neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore ea, eos, atque labore odit reiciendis sunt.

ติดต่อเรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร : 02-441-5242-5
โทรสาร : 02-441-0937

©2020 Mahidol University Faculty of Veterinary Science - All Rights Reserved